MO Ljubljana gradi za našo šolo

22.8.2017

Na OŠ n. h. Maksa Pečarja na Črnučah, v Ljubljani, se v zadnjem času odvijajo pomembna gradbena dogajanja.

Šola se sooča s prostorsko stisko pri pouka športa že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, v zadnjih letih pa je začelo primanjkovati tudi učilnic.

1978 je bila zgrajena nova šolska stavba na Črnuški 9, vendar je bila zaradi pomanjkanja sredstev  v tej stavbi zgrajena samo polovica telovadnice v obsegu 337 m2.  V začetku osemdesetih let je imela šola vpisanih tudi več kot 1300 učencev.  V prihodnjem šolskem letu 2017/18 bo na šoli 825 učencev in 110 zaposlenih. V povprečju je bilo na šoli v  zadnjih dvajsetih letih okoli 800 učencev.

Na šoli se že desetletja ukvarjamo s problemom izvajanja pouka športa.  Vsako leto sem o tem problemu obveščala ustanoviteljico MO Ljubljana, a je ta uspela zagotoviti sredstva za izgradnjo telovadnice šele v času župana Zorana Jankovića, v zadnjih letih, od 2011 dalje. Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je bilo s problemom seznanjeno, več let smo organizirali pouk športa v večjih skupinah, kot določa normativ, seveda vedno s  soglasjem MIZŠ. Pouk športa je  v slabem vremenu doslej  tako potekal v premajhni telovadnici in tudi po kabinetih, hodnikih šole.

Projektni načrt za obnovo telovadnice je bil narejen decembra 2011, dopolnjen 2012, izdelali so ga CP Arhitekti, Marko Potisek. Cilji obnove so bili:

 • Ustvariti otrokom, učiteljem in drugim uporabnikom dovolj prostora za nemoten šolski in športni proces.
 • Ustvariti otrokom, učiteljem in drugim uporabnikom prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega šolskega in športnega procesa nudil dovolj prostora za druženje, igro in izvenšolske  dejavnosti.
 • Zagotoviti sodobno knjižnico in multimedijsko učilnico.
 • Urediti  štiri učilnice za individualni pouk (16 učencev) in 8 standardnih učilnic.
 • Ureditev vhodnega portala.
 • Funkcionalna in racionalna povezava obstoječe in nove vsebine.
 • Ureditev treh vadbenih prostorov in enega namenjenega igralnici.
 • Zagotoviti možnost prirejanja kulturnih prireditev za do 1800 oseb.
 • Ureditev prostorov za novinarske konference, poročevalce, zadostno število garderobnih baterij, prostori za upravo in klube.
 • Zagotoviti dostop za tovorna vozila.
 • Ureditev zunanjega igrišča z ustrezno dolžino atletske steze.
 • Ureditev dodatna samostojnih igrišč.
 • Ohraniti obstoječe značilnosti zelenega sistema.
 • Ohraniti kulturno dediščino območja (Park narodnih herojev).
 • Ureditev ustrezne infrastrukture, dostopnost in prehodnost območja.
 • Urejen dostavni in osebni promet z zadostnim številom parkirnih mest.
 • Zagotoviti ograjeno območje šole in kontrolirane dostope.
 • Vzpostaviti rekreacijski park javnega značaja za današnje in prihodnje potrebe mesta.
 • Jasna ločitev posameznih programskih sklopov.
 • Ustrezna omejitev športnih programov glede na nosilno sposobnost območja.
 • Predlog širitve programov v širšem prostoru.
 • Poenotenje oblikovalskega slovarja celotnega območja.
 • Večja povezljivost med zunanjostjo in notranjostjo.
 • Jasna zamejitev »varnega« območja od mirujočega prometa in ostalih prometnih površin.
 • Povečati športne površine z 2 m2 na 3 m2 na prebivalca.
 • Realizacija  nacionalnega programa športa.

Arhitekturni biro Misel  d.o.o. je  leta 2015 pripravil načrt za izgradnjo telovadnice in ureditev površin in parkirnega prostora pred telovadnico.

Po investicijskem programu z dne 23. 5. 2017 naj bi bila investicija za izgradnjo 7.705 939 €. Telovadnico in parkirišče gradi družba DEMA plus, nadzor gradnje pa izvaja Sava projekt d.o.o.  Gradnja naj bi bila predvideno končana do spomladi 2018. Telovadnica bo imela 3829 m2 površin, urejeno klet, pritličje in mansardo.  Velika dvorana bo sprejela okoli 1500 obiskovalcev, imela bo tri vadbene prostore, ki se jih bo lahko pregradilo z ločilnimi zavesami. V kleti sta predvideni še manjši dvorani za borilne športe in  ples.  Stavba bo imela tudi prostore za pisarne, garderobe, sanitarije, sejno sobo in druge spremljevalne prostore.

Pouk športa bo potekal na šoli tako kot do sedaj. Ob lepem vremenu si  bodo učenci drugega in tretjega triletja delili  z mlajšimi učenci na igrišču ob šolski stavbi na Dunajski 390.

Zunanja ureditev pred telovadnico  predvideva okoli 50 parkirnih mest, namenjenih zaposlenim šole in  popoldanskim uporabnikom telovadnice. Dostop do šole in parkirna mesta bodo zgrajena do konca avgusta 2017.

Po izgradnji telovadnice se bo uredilo šolsko športno igrišče za telovadnico, nato pa se bo dosedanja telovadnica preuredila v prostore  za knjižnico in učilnice, namenjene pouku računalništva, umetnosti, gospodinjstva, biologije in glasbe ter individualnemu pouku.

Zaradi povečanega števila vpisa otrok se predvideva v prihodnjem letu tudi izgradnja dveh dodatnih učilnic za učence prvega triletja v stavbi na Dunajski 390.

Za obe stavbi je predvidena tudi energetska sanacija stavb, ki bo potekala v naslednjem šolskem letu predvidoma od konca avgusta do konca novembra 2017 na Dunajski 390 in do srede decembra 2017 na Črnuški 9. Ta predvideva obnovo fasad, streh in deloma stavbenega pohištva in sistema ogrevanja in osvetlitve prostorov. Sanacija bo finacirana iz  sredstev Kohezijskega sklada EU.

Na šoli že več let z velikim veseljem pričakujemo predvsem novo telovadnic in zagrajeno parkirišče.

Učenci naše šole ves čas dosegajo izvrstne rezultate na vseh področjih znanja, kulture  in športa. Z novimi prostorskimi možnostmi bo njihovo veselje do različnih oblik športnih aktivnosti uresničeno.

Kot šola z nazivom Kulturna šola pa bomo v novi telovadnici lahko za vse učence  šole istočasne izvajali kulturne in druge prireditve. Doslej  so te potekale v šolski jedilnici ali v bližnjem kulturnem domu.

Telovadnica bo pomembna pridobitev tudi za Črnuče, za obiskovalce vadb različnih športnih društev, športnih, tekmovanj  in drugih prireditev.

Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljicaOznake:
Kategorija: Arhiv

 
 
cookieassistant.com