Protokol pri obravnavi prošenj za status športnika in umetnika.

  1. Prošnjo za status prejme razrednik ali tajništvo.
  2. Tajnica šole takoj izroči prejeto prošnjo razredniku.
  3. Razrednik se seznani z vsebino prošnje in prošnjo odda komisiji za obravnavo, poda mnenje.
  4. Komisija seznani učiteljski zbor na prvem jutranjem sestanku v oktobru in isti dan izroči v tajništvo seznam predlaganih učencev za status.
  5. Ravnateljica odloči o podelitvi statusa.
  6. Tajnica šole na osnovi odločitve izpolni odločbe in dogovore o prilagajanju šolskih obveznosti v dveh izvodih in te pošlje staršem.
  7. Razredniki poberejo od učencev po en izvod podpisane odločbe in dogovora in vse hranijo do konca šolanja otroka pri nas. V primeru, da se zamenja razrednik, novi razrednik prevzame dokumentacijo.

Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica

 
 
cookieassistant.com