VABILO NA VPIS OTROKA V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

 Spoštovani starši naših učencev -  prvošolcev v letu 2017/18!

 Vabiva Vas na 1. skupno srečanje, ki bo v sredo 15. 2. 2017, ob 17. 00 uri,

v avli naše šole, v stavbi na Dunajski 390.

Predstavili Vam bomo delo in organizacijo pouka v prvem razredu.

Z nami se boste lahko pogovorili o vseh vprašanjih v zvezi s šolanjem vašega otroka.

Hkrati s sestankom za starše bomo organizirali tudi zabavno – poučne delavnice za bodoče učence.

Po sestanku boste  vpisali otroka v šolo na vpisnem mestu številka …….

Lepo Vas pozdravljava in Vas vabiva, da se srečanja zanesljivo udeležite!

Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica in Tatjana Ančnik, pomočnica ravnateljice

 

Mestna občina Ljubljana Mestna uprava

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje OBVEŠČA,

da bo vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko  leto 2017/2018

na vseh javnih osnovnih šolah v Ljubljani potekal v torek, 14.2.2017,  in v sredo,  15.2.2017,

 Osnovne šole vpisujejo otroke, rojene v letu 2011.

Spoštovani,

na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list, št. 81/06, 102 /07, 107 /10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje  šolsko leto.

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke,  ki  bodo  v  koledarskem  le tu,  v  katerem  bodo začeli obiskovati  šolo, dopolnili  starost šest  let. Če se  ugotovi, da otrok  ni  pripravljen  za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži  za eno leto.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko skladno s 46. členom Zakona o osnovni šoli na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šo lo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo. Za svojega otroka lahko organizirajo izobraževanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16 /98 , 27/99, 134 /03). V Ljubljani deluje 48 javnih osnovnih šol. 47 osnovnih šol ima določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo.

Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja  v eni  izmeni. Šolski okoliš je območje,  na katerem   imajo starši pravico vpisati  otroka  v osnovno šolo,  ki ima sedež na tem  območju. Starši  lahko vpišejo otroka  v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem  prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s  tem soglaša.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v  katerem  otrok  prebiva,  se  izvede  tako,  da  starši vpišejo otroka v šolo v svojem  šolskem  okolišu, najkasneje  v štirinajstih  dneh  po  izteku  roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis  odloča  zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu,  kjer  učenec  prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, kar bi vplivalo na spremembo statusa šole ali  njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje  v tridesetih  dneh  od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis , mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega  matičnega šolskega okoliša ob neugodni  rešitvi vloge za  prepis.

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z uredbo in poskrbeti za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami razli čnih šolskih okolišev.

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega  prevoza:
- če je njegovo  prebivališče oddaljeno  več kot štiri  kilometre od osnovne šole  ali
- če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu  ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti  v šolo.

O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Če učenec obiskuje zasebno osnovno šolo, se pravica do brezplačnega  šolskega  prevoza  opredeljuje glede na oddaljenost  prebivališča  učenca do šole v njegovem  matičnem  šolskem okolišu.

Učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v  zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pripada brezplačni prevoz, ne glede na oddaljenost  njihovega  prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Dodatna pojasnila o vpisu otrok dobite na vseh ljubljanskih osnovnih šolah  in
na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, Ljubljana, Resljeva 18, e-naslov: izobrazevanje@ljubljana.si.

 

Številka: 603-64/2017-1
Datum: 17. l. 2017 

 
 
cookieassistant.com