Sporočilo o odjavi posameznega obroka

PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši oz. zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na obroke šolske prehrane pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. S podpisom prijave se naročnik prehrane zavezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in morebitnih zamudnih obresti. V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti prehrano (kosilo, popoldansko malico), nastali dolg pa sodno izterjati. Naročnik prehrane lahko prijavo kadarkoli pisno prekliče.

Prijavnica za prehrano

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej pri organizatorju šolske prehrane do 8. ure zjutraj.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče, preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Dan, preden se vaš otrok po izostanku spet vrne v šolo, ga ponovno prijavite na prehrano.

Za vse nadaljnje informacije v zvezi s šolsko prehrano pokličite organizatorja šolske prehrane, Mojco Bernot Sotenšek, na telefonsko številko 589 63 26 ali pa sporočilo pošljite po faksu 589 63 17 ali elektronski pošti na naslov prehrana.mp@guest.arnes.si.

Odjavo prehrane sporočajte le organizatorju šolske prehrane (ne razrednikom, v kuhinjo, poslovni sekretarki)!

 

PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. Starši oz. zakoniti zastopniki dobijo položnice do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Do 18. v mesecu morajo biti položnice plačane. Stroški prehrane se obračunavajo po dejanski prisotnosti. V primeru, da obveznosti do roka plačila, ki je naveden na položnici (18. v mesecu), ne bodo poravnane, bo vodja prehrane starše oz. zakonite zastopnike ustno (po telefonu) ali preko elektronske pošte obvestila o obstoju dolga. V kolikor dolg ne bo poravnan do 1. v naslednjem mesecu, bo šola staršem oz. zakonitim zastopnikom priporočeno poslala pisni opomin. Če dolg ne bo poravnan v petnajstih (15) dneh od prejema pisnega opomina, bomo prehrano neplačnikom ukinili.

Za vse informacije v zvezi s plačili lahko pokličete gospo Zdenko Krivic na telefonsko številko 01 589 63 25.


Organizator šolske prehrane

Mojca Bernot Sotenšek

 

PRIMERJAVA ŠTEVILA OTROŠKIH OBROKOV V MESECU SEPTEMBRU 2016 IN MESECU NOVEMBRU 2016

OBROK

ŠTEVILO SEPTEMBER 2016

ŠTEVILO NOVEMBER 2016

DOPOLDANSKA MALICA

770

773

KOSILO

725

734

POPOLDANSKA MALICA

295

303

 

 
 
cookieassistant.com